Voorwaarden


1. Definities

– Christelijke boekhandel ELAH of ELAH Boek & Kado, Burg. Backxlaan 362, 7711 AL  Nieuwleusen

– Artikel: een product of dienst, door ELAH Boekenkado te koop aangeboden op haar website www.elahboekenkado.nu.

– Klant: iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon, die tot ELAH  Boek & Kado in een contractuele relatie staat uit hoofde van een overeenkomst van koop op afstand of een andersoortige overeenkomst, met inbegrip van degene in wiens opdracht of voor wiens rekening een Artikel wordt geleverd.

– Schriftelijk: per e-mail, per fax of per brief.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met ELAH Boek & Kado van toepassing. Algemene voorwaarden van de Klant of van een derde worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 De Klant aanvaardt uitdrukkelijk de Algemene Voorwaarden door het accepteren van een aanbieding dan wel door het doen van een bestelling bij ELAH Boek & Kado.

2.3 ELAH Boek & Kado en de Klant kunnen bij schriftelijke overeenkomst van bepalingen van de Algemene Voorwaarden afwijken. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven onverkort van kracht. Indien bepalingen botsen, prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.

 

3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van ELAH Boek & Kado zijn vrijblijvend en gelden voor de duur van dertig dagen, tenzij uit de aard of inhoud van de aanbieding een andere termijn blijkt.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie door  ELAH Boek & Kado van de bestelling van de Klant. ELAH Boek & Kado is gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd of niet geleverd kan worden, deelt ELAH Boek & Kado dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling aan de Klant mede.

3.3 ELAH Boek & Kado en de Klant erkennen dat door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet aan de geldigheid niets af. De administratie van ELAH Boek & Kado  dient als uitgangspunt van bewijs van de door de Klant aan ELAH Boek & Kado verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door ELAH Boek & Kado verrichtte leveringen.

 

4. Prijzen

4.1 Elke prijs voor een Artikel wordt vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld is op de website www.elahboekenkado.nu

4.2 De prijzen van de boeken in de Nederlandse of Friese taal zijn conform de Wet op de Vaste Boekenprijs.

4.3 ELAH Boek & Kado behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij een prijsstijging in de periode tussen de bestelling en de levering en/of bij een verkeerde prijsvermelding een prijs voor een Artikel eenzijdig te wijzigen. De Klant is alsdan gerechtigd om binnen tien dagen na mededeling daarvan de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

5. Betaling

5.1 Betaling geschiedt op een van de betaalmethoden zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld.

5.2 Voor elke bestelling bij ELAH Boek & Kado geldt een limiet van € 500,=, tenzij partijen nader schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.3 Bij betaling met een acceptgirokaart dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum zonder korting of compensatie.

5.4 Bij niet-tijdige betaling is de Klant vanaf de dag waarop de betaling aan ELAH Boek & Kado uiterlijk diende plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 1,5% per maand. Indien betaling pas plaatsvindt nadat ELAH Boek & Kado de Klant heeft aangemaand, is de Klant tevens een bedrag van € 22,50 aan administratiekosten verschuldigd. Indien ELAH Boek & Kado haar vordering ter incasso uitbesteedt, zijn tevens de buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan een bedrag van 15% van het verschuldigde bedrag, door de Klant verschuldigd, onverminderd de bevoegdheid van ELAH Boek & Kado om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten te vorderen.

5.5 Betaling van een bedrag strekt eerst in mindering van de gemaakte kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5.6 Ingeval van niet-tijdige betaling is ELAH Boek & Kado bevoegd (verdere) levering van een Artikel op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

5.7 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bank- respectievelijk girorekening van ELAH Boek & Kado

5.8 Indien bij incasso van het te betalen bedrag onvoldoende saldo op de bank- of girorekening van de Klant aanwezig blijkt te zijn dan wel door een andere reden het niet kan worden geïn-casseerd, is ELAH Boek & Kado gerechtigd een hernieuwde opdracht voor een incasso aan de betreffen-de financiële instelling te plaatsen. Eventuele extra incassokosten worden aan de Klant door-berekend.

 

6. Levering

6.1 De levering geschiedt op de wijze als tussen partijen overeengekomen en maximaal binnen dertig dagen na bestelling.

6.2 De door ELAH Boek & Kado opgegeven levertijden en verzendkosten gelden enkel binnen Nederland en zijn slechts indicatief.

6.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding. Evenmin heeft de Klant dan het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij sinds de datum van de bestelling dertig dagen zijn verstreken.

6.4 Zodra het Artikel op het afleveradres aan de Klant wordt afgeleverd, gaat het risico betreffende het Artikel over op de Klant. Dit geldt ook, indien de Klant niet thuis is en in de gelegenheid wordt gesteld om het Artikel op het postkantoor op te halen.

6.5 Indien de Klant reeds betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die ingevolge artikel 6.3 van de Algemene Voorwaarden door de Klant wordt ontbonden, zal ELAH Boek & Kado het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen nadat zij de kennisgeving heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.

 

7. Reclames

7.1 De Klant is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of het Artikel aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant ELAH Boek & Kado daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen.

7.2 Retournering van het Artikel kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan ELAH Boek & Kado. ELAH Boek & Kado zendt de Klant vervolgens een e-mailbericht met een formulier. De Klant dient het formulier volledig in te vullen en tezamen met het Artikel retour te zenden.

7.3 Indien is aangetoond dat het Artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft ELAH Boek & Kado de keuze het betreffende Artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuwe Artikel dan wel het factuurbedrag daarvan te restitueren.

7.4 ELAH Boek & Kado behoudt het recht om een geretourneerde Artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Artikel reeds is geopend of gebruikt dan wel wanneer het is beschadigd, tenzij deze schade aan ELAH Boek & Kado, de leverancier of de transporteur van het Artikel is toe te rekenen. ELAH Boek & Kado zal de Klant hierover schriftelijk informeren.

 

8. Herroepingsrecht

8.1. Indien de Klant een Artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht de overeenkomst van koop op afstand binnen zeven werkdagen na aflevering te ontbinden.

8.2. Het bepaalde in de lid 1 van deze bepaling geldt niet, indien de koop op afstand betreft:

– zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, duidelijk persoonlijk van aard zijn, door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

– audio- of video opnamen en computerprogrammatuur, indien de Klant de verzegeling heeft verbroken;

– kranten en tijdschriften.

 

9. Retourzending en terugbetaling

9.1 Indien de Klant de overeenkomst ontbindt en het Artikel reeds heeft ontvangen, dient de Klant het Artikel onmiddellijk, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na de ontbinding van de overeenkomst aan ELAH Boek & Kado  retour te zenden.

9.2 In geval van ontbinding op grond van artikel 4.2, artikel 6.3 of artikel 7.1 van de Algemene voorwaarden, zijn de redelijke kosten van retourzending voor De Blijde Boodschap. In geval van ontbinding op grond van artikel 8.1 van de Algemene voorwaarden, zijn de kosten van retourzending voor de Klant.

9.3 In geval van ontbinding op grond van artikel 4.2, 6.3 en 8.1 wordt een retourzending slechts geaccepteerd, indien het Artikel deugdelijk is verpakt, het Artikel onbeschadigd is en de originele factuurbon is bijgevoegd.

9.4 ELAH Boek & Kado zal uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van het retour gezonden Artikel het door de Klant betaalde bedrag retourneren, mits aan de in 9.3 gestelde voorwaarden is voldaan en onverminderd de overige aan  ELAH Boek & Kado toekomende rechten. Indien ELAH Boek & Kado genoodzaakt wordt de kosten van retourzending te betalen, terwijl deze voor rekening van de Klant dienen te komen, zal zij deze verrekenen met het terug te betalen bedrag.

 

10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op een aan de Klant ter beschikking gesteld Artikel dienen door de Klant onvoorwaardelijk gerespecteerd te worden.

10.2 ELAH Boek & Kado garandeert niet dat een aan de Klant geleverde Artikel geen inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van een derde.

 

11. Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Voor elk door ELAH Boek & Kado geleverd Artikel geldt louter de garantie die een producent van het Artikel verstrekt.

11.2 De inhoud van de website en van de overige uitingen van ELAH Boek & Kado is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. ELAH Boek & Kado kan evenwel geen garanties geven met betrekking tot de aard, inhoud en juistheid van de informatie. Zij is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

11.3 ELAH Boek & Kado is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, uit hoofde van de overeen-komst geleden, aan de Klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ELAH Boek & Kado.

11.4 Indien ELAH Boek & Kado om welke reden dan ook wel gehouden is tot vergoeding van schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het Artikel, waar-door de schade is veroorzaakt.

11.5 ELAH Boek & Kado verwijst op haar website met links naar websites van derden. Deze links zijn louter informatief. ELAH Boek & Kado is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt en waarvan gebruik gemaakt kan worden.

11.6 De Klant is gehouden om de gebruikte identificatiecode en/of het gebruikte wachtwoord ge-heim te houden. De Klant is ook aansprakelijk voor eventueel misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. Indien de Klant misbruik constateert, dient hij direct de Klantenservice schriftelijk te verzoeken om de identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen dan wel te wijzigen. Behoudens tegenbewijs wordt de koper geacht tekortgeschoten te zijn in de geheimhouding van zijn wachtwoord, indien mis-bruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord gemaakt wordt.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De eigendom van een Artikel gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met ELAH Boek & Kado verschuldigd is, volledig heeft voldaan, daaronder tevens begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.

12.2 De Klant mag een Artikel, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

13. Overmacht

13.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ELAH Boek & Kado in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mede te delen en zonder dat ELAH Boek & Kado is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

13.2 Onder overmacht van ELAH Boek & Kado wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de ELAH Boek & Kado in haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de ELAH Boek & Kado in haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeen-komst te voorzien was.

 

14. Persoonsgegevens

14.1 ELAH Boek & Kado gebruikt de persoonsgegevens van de Klant voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst van koop op afstand en voor relatiebeheer. ELAH Boek & Kado neemt daarbij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

 

15. Algemeen

15.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ELAH Boek & Kado in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ELAH Boek & Kado vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.2 ELAH Boek & Kado heeft het recht de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de Internetsite te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

15.3 ELAH Boek & Kado erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de Klant dit eveneens.

 

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op de rechtsverhouding tussen ELAH Boek & Kado en de Klant is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst dan wel de algemene voorwaarden zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de gedaagde partij.